Kouluterveydenhoito

 • Kouluterveydenhoitaja: Taina Nissinen

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa joka arkipäivä ilman ajanvarausta klo 11.00 -12.00  puh. 040 806 2236, osoite: Juvankatu 13, 33710 Tampere.

Muina aikoina vastaanotolle pääsevät vain äkillisesti sairastuneet oppilaat opettajan luvalla. Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

OTA YHTEYTTÄ KOULUTERVEYDENHUOLTOON, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut ongelmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä. KUN OPPILAS ON SAIRAS, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa opettajalta tai terveydenhoitajalta luvan lähteä kotiin. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa tarvittaessa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä.

VAPAA-AJALLA TAPAHTUNEESSA tapaturmassa tai äkillisessä sairastapauksessa ota yhteys terveyspalveluiden neuvontaan (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023).

KOULUTAPATURMA on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta oppilaan huoltajalle. Tarvittaessa oppilas ohjataan hoitoon alueen terveysasemalle tai Ensiapu Acutaan. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmalähete, joka on edellytys korvausten saamiseksi. Huoltajan käyttäessä omatoimisesti yksityisiä sairaanhoitopalveluja kustannuksia ei korvata.

Hammashoito

Oppilaiden hammashoidosta vastaa Kaukajärven hammashoitola Kaukajärven liikekeskuksessa Hammashoidon keskitetty ajanvaraus puh. 565 701 00 arkisin klo 8.00 – 17.00.

Koulukuraattori

 • on ehkäisevään lastensuojelutyöhön erikoistunut koulun sosiaalityöntekijä
 • edistää lasten ja nuorten sosiaalista hyvinvointia, arjen sujumista ja vuorovaikutussuhteita
 • työskentelee yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa (konsultaatio)
 • kokoaa verkostoja lapsen ja nuoren tueksi
 • osallistuu oppilashuoltotyön kehittämiseen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen

Koulukuraattori tukee ja auttaa oppilaita muun muassa poissaoloihin, käyttäytymiseen, kiusaamiseen, kaverisuhdeongelmiin, perhetilanteisiin, tunne-elämään ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. 

Oppilas voi hakeutua koulukuraattorin luokse oma-aloitteisesti tai vanhempien pyynnöstä. Jos huoli lapsen tai nuoren tilanteesta on ilmennyt koulussa, yhteydenotto voi tulla myös opettajalta tai oppilashuollon ja koulun muilta työntekijöiltä. Koulukuraattori voi myös itse ottaa yhteyttä oppilaaseen.

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin myös tarvitessaan neuvontaa ja ohjausta lasten ja nuorten elämään ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä asioissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi kasvatusasiat, pelaaminen ja internetin käyttö, vapaa-ajan vietto, päihteiden käyttö ja seurusteluasiat.

Koulukuraattori osallistuu tarvittaessa yksittäisten oppilaiden asiaa käsittelevien monialaisten asiantuntijaryhmien työskentelyyn. Lisäksi hän osallistuu tarvittaessa monialaiseen yhteistyöhön oppilaan pedagogisen tuen suunnittelussa sekä tarjoaa siihen liittyvää konsultaatiota. 

Janne Hakola, puh. 050 542 8419, janne.hakola@tampere.fi. Koululla maanantai—perjantai.

Koulupsykologi

Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä

 • oppimisvaikeuksiin
 • tarkkaavaisuuden tai työskentelyn pulmiin
 • tunne-elämän ja kehityksen solmukohtiin
 • vuorovaikutussuhteisiin kotona ja koulussa

Myös huoltajat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Oppilas, huoltajat, opettajat tai muut oppilaan parissa työskentelevät ammattihenkilöt voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin ja tuen tarve arvioidaan yhdessä yhteydenottajan kanssa. Koulupsykologi toimii luottamuksellisesti yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun ja tarvittaessa muiden ammattihenkilöiden kanssa. 

Anneli Kuokkanen, puh. 050 401 2478, anneli.kuokkanen@tampere.fi.

 Nuoriso-ohjaaja

Koululla toteutettavan nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista matalan kynnyksen toiminnalla. Tärkeä osa koulunuorisotyötä on koulun yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden edistäminen, oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen sekä nuorten kokonaisvaltainen tukeminen. Työtä toteutetaan yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Nuoriso-ohjaaja on tavattavissa Kaukajärven koululla koulupäivien aikana keskiviikkoa lukuun ottamatta päivittäin. Nuoriso-ohjaajan tavoittaa myös puhelimitse, sähköpostilla tai Helmi-viestillä.

 Nina Lehtinen, p. 040 140 8039, nina.m.lehtinen@tampere.fi

Perhepiste Nopea

 • Aleksis Kiven katu 18, 33210 Tampere
 • Vastaava ohjaaja puh. 050 364 8689

Nuorisoikäiset:

 • puh. 040 800 4735
 • nopea@tampere.fi

 

Alakoululaiset:

Alakouluikäisten perheitä palvelevat työparit toimivat koulualueittain

 • Läntinen alue puh. 040 806 3698, 040 806 3699 nopea.lantinen@tampere.fi
 • Itäinen alue puh. 040 806 2177, 040 806 3695 nopea.itainen@tampere.fi
 • Keskinen alue ja Hervanta puh. 040 806 2178, 040 806 3670

 

Kenelle ja missä tilanteessa?

Perhepiste Nopea on tarkoitettu 7–17-vuotiaille tamperelaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Nopea tarjoaa tukea ja ohjausta perheen arkipäivän pulmissa. Toiminta on ennaltaehkäisevää perhetyötä ongelmien varhaisessa vaiheessa. Palvelu on maksutonta.

Perhepiste Nopea tarjoaa tukea ja ohjausta esimerkiksi:

 • kodin pelisäännöistä sopimiseen
 • koulunkäynnin sujumiseen
 • keskusteluyhteyden löytymiseen
 • vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä

Mitä?

Perhepiste Nopean toimintaan kuuluu:

 • ohjaus ja neuvonta
 • perhe- ja yksilötapaamiset
 • verkostotyö
 • seurantayhteydenotto 6 kk:n kuluttua työn loppumisesta
 • viitekehyksenä voimavarakeskeisyys
 •  

Yhteydenotto

Perheet voivat ottaa yhteyttä Perhepiste Nopeaan itse puhelimitse tai sähköpostilla. Asiakkaaksi voi halutessaan ohjautua myös lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa toimivien työntekijätahojen kautta. Yhteydenottaja voi olla esimerkiksi koulukuraattori tai terveydenhoitaja. Alakouluikäisten palvelu on jaettu koulualueittain ja työparien toimipisteet ovat kouluilla. Nuorisoikäisiä palvellaan keskustassa osoitteessa Aleksis Kiven katu 18. Lisätietoa www.tampere.fi/nopea

Oppilashuolto

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä oppilaiden ja huoltajien osallisuutta. Oppilashuoltotyössä ehkäistään ongelmien syntymistä ja turvataan varhainen tuki sitä tarvitseville.

Pedagoginen oppilashuolto ja pedagoginen tuki kuuluvat kaikille oppilaille. Pedagogisen tuen tarvetta koordinoi koulussa pedagogisen tuen tiimi. Oppimisen tuki on koulun opetushenkilöstön antamaa yksilöllistä tukea lapselle tai nuorelle (esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus). Oppimisen kolmiportaisella tuella (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) edistetään oppimista ja tuetaan oppilaan opiskelua. Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilas, huoltajat, koulun opetushenkilöstö ja tarvittaessa pedagogisen tuen tiimin jäsenet sekä oppilashuollon asiantuntijat.

Mikäli yksittäinen oppilas tarvitsee oppilashuollollista apua, voidaan tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi koota monialainen asiantuntijaryhmä. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat vapaaehtoisia.